ชื่อ - นามสกุล   นายปราสาท   สุทธิกวี
  Mr.Prasart   Suthikawee
ตำแหน่ง   อาจารย์ 7  
ที่ทำงาน

สาขาวิชาไฟฟ้า  
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา   

โทรศัพท์   (054) - 431900, 482304

  E-mail address prasart_py@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
 
วุฒิการศึกษา
ปี
สถาบัน
สาขา
ปริญญาตรี
2530
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศน์ กรุงเทพ
คอ.บ. (ไฟฟ้า)
ปริญญาโท
2539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ผลงานวิจัย

          ปราสาท สุทธิกวี"การจำลองระบบควบคุมลิฟท์ด้วยฟัซซีโลจิก" งานประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2540

สายวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

Biomedical Engineering
Computer Network & Wireless Network
Computer Programming
Electronic Application
Hardware Computer
Application Software
Computer Network Design
Simulation Programming
สาขาวิชาที่สนใจทำวิจัย

Fuzzy Logic & Microprocessor

 


  หน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Applied Computer for BME Research
Unit network Institute for Science and Technology Research and Development
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand.

tel. (66-53)-942018
 แนะนำได้ที่   aprch@mail.utcc.ac.th