เส้นใยธรรมชาติ : เทคโนโลยีสะอาด : เครื่องมือและเทคโนโลยี : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน : หลักสูตรการเรียนรู้ : การย้อมสีธรรมชาติ
 
 

ปัญหาของการปลูกฝ้ายโดยใช้สารเคมี

 
 
ย้อนกลับ
  • เพิ่มต้นทุนในการผลิต ผลิตไม่คุ้มกับการลงทุน
  • เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และผู้ปลูก
  • เป็นมลภาวะกับสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่บนพื้นโลกหรือใต้ดิน
  • สภาพดินเสื่อม
  • คุณภาพของผลผลิตด้อยลงเรื่อยๆ
  • ปัญหาศัตรูรุนแรงขึ้น
  • เสื่อมสูญพันธุ์พืชพื้นเมืองที่มีประโยชน์
  • ทำลายแมลงและสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ไปพร้อมกับการทำลายศัตรูพืช
  • กระแสโลกต้านการใช้สารเคมีเพราะเป็นอันตรายกับชีวิต กีดกันทางการค้าผลผลิตที่ปนเปื้อนสารเคมี ต้องการผลผลิตที่ปลอดสาร