ชุมชนต้นแบบผู้เพาะเห็ดโคนน้อย
โครงการฝึกหัดอบรมอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อย เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนประจำปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อสร้างชุมชนผู้เพาะเห็ดโคนน้อยต้นแบบ สำหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเห็ดชนิดนี้ต่อไป เป็นการเผยแพร่เห็ดชนิดนี้ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อยนี้ให้มีความสำคัญทางระดับเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินการของโครงการได้ทำการคัดเลือกกลุ่มชุมชนเพียง 1 กลุ่มเพื่อเข้าร่วมกับโครงการ เนื่องจากไม่สามารถจัดฝึกอบรมให้กับทุกชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ในคราวเดียวกันได้ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่าจะต้องเป็นกลุ่มชุมชนที่เกษตรกรภายในกลุ่มดังกล่าวมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนอยู่แล้ว และมีศักยภาพในการหาปัจจัยพื้นฐานในท้องถิ่นที่จะนำมาประกอบใช้ในการเพาะเห็ดเป็นอาชีพ โดยคาดหวังไว้ว่าชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกนี้ เมื่อได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดวิธีการเพาะเห็ดโคนน้อย จากคณะนักวิจัยและวิทยากรจากฟาร์มเห็ดโคนน้อยเจษฎ์สุดา ไปแล้ว จะสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ และสามารถใช้เป็นชุมชนต้นแบบผู้เพาะเห็ดโคนน้อยให้แก่ชุมชนหรือผู้สนใจอื่นต่อไป สำหรับการดำเนินงานทางโครงการได้คัดเลือกชุมชนบ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนต้นแบบ โดยได้เริ่มฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการเพาะเห็ดโคนน้อย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 ซึ่งได้มีการสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพาะเห็ด และกลุ่มเกษตรกรก็สามารถเพาะเห็ดโคนน้อยออกมาจำหน่ายได้แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ของโครงการ
ชมวิดิโอสาธิตการเตรียมก้อนเพาะ