RISE-AT Newsletter January - February 2003
Home

อบต. และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เส้นใยอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
เครื่องอัดใบยาสูบยกกำลังสอง
E-Commerce รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
โรคแอนแทรกโนสของสตรอเบอรี่
รางวัล Khwarizmi International Award จากประเทศอิหร่าน
คุณค่าของน้ำผึ้ง
โครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมพระพุทธรูปกระดาษ (หลวงพ่อเงิน)
ผลการสำรวจความคิดเห็นสมาชิกข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2545
ช่างคิด ช่างค้น: ตู้เย็นคนยาก
ข่าวทั่วไป

ภาพกิจกรรม

Search for
Newsletter Archives
Thai Version
Year 2001
March
April
May - June
July - August
September - October
November - December
Year 2002
January - February
March - April
May - June
July - August
September - October
November - December
Year 2003
January - February
March - April
May - June
July - August
September - October
Noverber - December
Year 2004
January - March
April - June
July - September
October - December

English Version
Year 2001
May - June
November - December
Year 2002
January - June
July - December
Year 2003
January - June
Year 2004
July - December

เครื่องอัดใบยาสูบยกกำลังสอง

เครื่องอัดใบยาสูบยกกำลังสอง วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องอับใบยาสูบยกกำลังสอง เป็นการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของเครื่องอัดใบยาสูบ เพื่อประยุกต์ใช้และลดแรงงานในการอัดใบยาสูบได้สำเร็จด้วยทุนอุดหนุนจาก สวทช. ส่วนกลาง

นางรัชนีบูลย์ เกริกไกวัล ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าวิทยาลัยพยายามเอาวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการอัดใบยาสูบให้เป็นก้อนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการย่นระยะเวลาและแรงงานคนเพื่อให้มีความแม่นยำกว่าเดิม

ในปัจจุบันชาวบ้านมักจะใช้ภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องอัดใบยาสูบที่ใช้โครงสร้างของเครื่องอัดที่ยึดติดกับเกลียวและพวงมาลัยรถยนต์ และในการอัดใบยาสูบแต่ละครั้งจะต้องใช้แรงงานคน 2 – 3 คน ขึ้นไปช่วยหมุนพวงมาลัยรถยนต์ เพื่อหมุนให้แท่นอัดใบยาสูบเคลื่อนที่ลงไปกดทับใบยาสูบที่เรียงกันในลังเป็นก้อน แต่ละก้อนจะใช้เวลาในการอัด 3 – 5 นาที จึงจะสำเร็จ

แต่วิทยาลัยเห็นว่าวิธีนี้ต้องใช้แรงงานและเวลาเป็นจำนวนมาก จึงได้คิดประดิษฐ์พัฒนาและปรับปรุงเครื่องอัดใบยาสูบที่สามารถลดแรงงานคนและเวลาในการอัดใบยาสูบได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องอัดใบยาสูบระบบกลไก ระบบสายพาน

การศึกษาค้นคว้าของคณะผู้ประดิษฐ์ได้ศึกษาถึงสภาพปัญหาของเครื่องอัดใบยาสูบที่ประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และศึกษารูปแบบของเครื่องอัดใบยาสูบที่ประดิษฐ์ขึ้นแล้วเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระหว่างเครื่องอัดของชาวบ้านกับของวิทยาลัยเทคนิคว่าเป็นอย่างไร

คณะนักประดิษฐ์ของวิทยาลัยใช้วัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ แล้วทดสอบตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นการทดสอบเชิงสำรวจมุ่งศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดใบยาสูบที่ได้สร้างขึ้น เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ลง – ขึ้น ของแท่นอัดใบยาสูบและการอัดใบยาสูบ และพบว่าจากการสำรวจการใช้เครื่องอัดใบยาสูบของวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้เครื่องอัดใบยาสูบ อาทิเช่น การหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตเครื่องอัดใบยาสูบ การหาระยะทางของการอัดใบยาสูบตามความต้องการ และการออกแรงดันลังใส่ใบยาสูบตามลัง นอกจากนี้ก็มีการสำรวจเรื่องเกี่ยวกับการออกแรงในการหมุนพวงมาลัย การใช้แรงงานในการอัดใบยาสูบ การออกแรงดันลังใส่ใบยาสูบตามลาง การใช้เวลาในการอัดใบยาสูบ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเครื่องอัดใบยาสูบไปใช้ตามที่ต่าง ๆ ระบบกลไกของการใช้เครื่องอัดใบยาสูบ และต้นทุนในการสร้างเครื่องอัดใบยาสูบ เป็นต้น

สรุปผลการทดลอง พบว่าสมรรถนะของเครื่องชนิดนี้ คิดเป็นประสิทธิภาพของเครื่องอัดใบยาสูบที่ผลิตจากคณะผู้ประดิษฐ์ เป็นค่าเฉลี่ย 98.91% ซึ่งใช้แรงอัดคงที่เท่ากับ 2,000 กก./ตร.ซม. น้ำหนักใบยาสูบที่ได้มาตรฐานเฉลี่ย 60 กก. โดยใช้เวลาในการอัดใบยาสูบ เกรด 1 – 6 เฉลี่ย 0.428 นาที และใช้กำลังไฟฟ้า เฉลี่ย 30.29 วัตต์

นอกจากนี้พบว่า เครื่องอัดใบยาสูบยกกำลังสองนี้ มีระบบกลไกแบบใช้สายพานเป็นตัวขับเคลื่อนของแกนเกลียวอัด สามารถพัฒนาเครื่องอัดใบยาสูบมาเป็นระบบกลไกแบบไฮดรอลิกค์เพื่อลดระยะเวลาในการอัดให้น้อยลงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดและสามารถประยุกต์ใช้กับการอัดผลิตผลทางการเกษตร เช่น อัดฟางให้เป็นก้อนได้ เป็นต้น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดเผยต่อไปว่า จากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องนี้ สามารถให้ประโยชน์มากมาย เช่น เป็นการเพิ่มการสร้างงานและส่งเสริมรายได้ในการอัดใบยาสูบของประชาชน โดยการนำเอาความรู้ ทฤษฎีทางด้านเครื่องกลและด้านไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องอัดใบยาสูบ และการใช้กระบวนการทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการทำโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และน่าจะนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อที่จะเป็นแนวทางการผลิตเครื่องอัดใบยาสูบให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้


สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์มงคล ไชยวงศ์
คณะผู้ดำเนินการสร้างเครื่องอัดใบยาสูบ
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และ อาจารย์หมวดวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่