TEENET-CMU
ERDI BTC EPPO
ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Database)ฐานข้อมูลเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology Database)ฐานข้อมูลการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Database)ฐานข้อมูลวิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering Database)
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
รู้จักกับ BTC
ทฤษฎีก๊าซชีวภาพ
ปัญหามลภาวะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการบำบัด
ฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงสัตว์/ผู้ประกอบการ
ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ฐานข้อมูลผู้ผลิต-จำหน่ายอุปกรณ์ระบบก๊าซชีวภาพ
ฐานข้อมูลวารสารเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ดาวน์โหลด

หน้าหลัก
กระดานความคิด
เครือข่าย TEENET
TEENET-CMU
ลิงค์
ติดต่อโครงการ
ทฤษฎีก๊าซชีวภาพ

1. ก๊าซชีวภาพคืออะไร
2. ก่อนนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน ต้องทำอะไรก่อนหรือไม่
        2.1 การดักน้ำในท่อส่งก๊าซชีวภาพ
        2.2 ปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
        2.3 การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
3. ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์
4. รูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มสุกร
        4.1 บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)
        4.2 บ่อหมักแบบรางตามด้วยบ่อหมักเร็วน้ำใส (Channel Digester + UASB)
        4.3 บ่อหมักเร็วน้ำข้น (H-UASB)
        4.4 บ่อ Covered Lagoon
5. ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร เทียบเท่า : ทดแทน


1. ก๊าซชีวภาพคืออะไร
      ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในสภาวะไร้อากาศ องค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพ ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ 60-70 % ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 28-38 % ก๊าซอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และไนโตรเจน (N2) เป็นต้น ประมาณ 2 %
      คุณสมบัติและประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก จึงทำให้มีคุณสมบัติจุดติดไฟได้ดีและสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปต่างๆ ได้ เช่น
           - เผาเพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง เช่น ใช้กับเครื่องกกลูกสุกร และหม้อต้มไอน้ำ (Steam Boiler) เป็นต้น
           - เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น
           - เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
      ผลเสียเมื่อปล่อยก๊าซชีวภาพทิ้งสู่บรรยากาศ เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีส่วนประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซที่ร่วม ก่อภาวะเรือนกระจกที่ให้ผลรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 25 เท่า (1) ดังนั้น หากปล่อยก๊าซชีวภาพทิ้งสู่บรรยากาศจะเป็นการเพิ่มอัตราการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือเร่งให้โลก มีอุณหภูมิสูงมากขึ้น
2. ก่อนนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน ต้องทำอะไรก่อนหรือไม่
      การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ (Gas Purification) ก่อนการนำไปใช้งานมีข้อที่จอรจะพิจารณาดังนี้
      2.1 การดักน้ำในท่อส่งก๊าซชีวภาพ
      ปกติแล้วก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มักจะมีความชื้นสูงเกือบถึงจุดอ่มตัว เมื่อก๊าซชีวภาพไหลผ่านท่อส่งก๊าซที่ฝังอยู่ในดินที่มีอุณหภูมิต่ำมักจะทำให้ความชื้น(ไอน้ำ) ในก๊าซชีวภาพกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและสะสมจนเกิดเป็นอุปสรรคในการส่งก๊าซไปตามท่อได้ ดังนั้นต้องมีการติดตั้งชุดดักน้ำก่อนนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน
      2.2 ปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
      การปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากก๊าซชีวภาพนี้จะปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น เช่น ในกรณีที่ก๊าซชีวภาพที่ได้มีสัดส่วนของก๊าซมีเทน (CH4) ต่ำมากจนอยู่ในระดับที่จุดไฟติดยาก คือประมาณเปอร์เซ็นต์ CH4 น้อยกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ แต่ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มสุกรนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ ดังนั้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จึงไม่จำเป็น
      2.3 การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
      การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่ปนเปื้อนในก๊าซชีวภาพนั้นมีคุณสมบัติเป็นก๊าซพิษและเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือไอน้ำจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริค (H2SO4) ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนกรดหรือไอกรดที่สามารถกัดกร่อนโลหะและวัสดุอุปกรณ์ได้ ดังนั้นการลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพก่อนการนำไปใช้ประโยชน์นั้นจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ใช้ก๊าซด้วย[
ก๊าซชีวภาพคืออะไร | ก่อนนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน ต้องทำอะไรก่อนหรือไม่ | ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ | รูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มสุกร | ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร เทียบเท่า : ทดแทน ]


**ข้อมูลที่ปรากฎบนฐานข้อมูลนี้ อัพเดทล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2549**
ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สถานเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารโครงการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตู้ ปณ. 111 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50202 E-mail: teenet@ist.cmu.ac.th
Gluta, Collagen, Placenta, MF3, VP Slim max, The Top Secret Lipo 8, Lipo 3, Beta-Curve, I-SLYM