TEENET-CMU
ENG EPPO
ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Database)ฐานข้อมูลเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology Database)ฐานข้อมูลการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Database)ฐานข้อมูลวิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering Database)
ฐานข้อมูลวิศวกรรมพลังงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลโครงการด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลหน่วยวิจัยและปฏิบัติการด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ด้านพลังงาน (Energy Website)

หน้าหลัก
กระดานความคิด
เครือข่าย TEENET
TEENET-CMU
ลิงค์
ติดต่อโครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การประหยัดพลังงานในโรงแรม
นาย ดุลยพล กิตติสาเรศ,นาย ศิริชัย คูสุวรรณ์,นาย สาทิตย์ สาหร่ายสลับ, 2536
วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
161 หน้า


บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงแรม ซึ่งโรงแรมที่ทำการวิจัยนี้คือโรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการใช้พลังงานดังนี้ คือ

- ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 3,140,680 kWh/yr

- ใช้น้ำมันดีเซล 187,610 litres/yr

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านพลังงานความร้อน สามารถประหยัดได้ปีละ 135,708 บาท โดยลงทุนประมาณ 50,000 บาท โดยมีมาตรการดังนี้

1) การปรับอัตราส่วนอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ในหม้อไอน้ำ

ด้านพลังงานไฟฟ้า สามารถประหยัดได้ปีละ 488,155 บาท โดยลงทุนประมาณ 451,870 บาท โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

1) แก้ไขค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

2) ลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด

3) การปรับแรงดันหม้อแปลงด้านแรงดันต่ำ

4) การใช้หลอดประหยัดพลังงาน

ด้านระบบปรับอากาศ

ค่าสัมประสิทธิ์ถ่ายเทความร้อนรวมของผนังอาคาร (OTTV) ของอาคารเก่ามีค่าประมาณ 46.29 วัตต์ต่อตารางเมตร

ค่าสัมประสิทธิ์ถ่ายเทความร้อนรวมของผนังอาคาร (OTTV) ของอาคารใหม่มีค่าประมาณ 66.98 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน (55 วัตต์ต่อตารางเมตร) สามารถปรับได้เป็น 51.04 วัตต์ต่อตารางเมตร

ผลการประหยัดพลังงานรวมของอาคารโรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ มีโอกาสลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ปีละประมาณ 623,863 บาท โดยลงทุนประมาณ 501,870 บาท และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาประมาณ 0.80 ปี


ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารโครงการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตู้ ปณ. 111 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50202 E-mail: teenet@ist.cmu.ac.th
Gluta, Collagen, Placenta, MF3, VP Slim max, The Top Secret Lipo 8, Lipo 3, Beta-Curve, I-SLYM