TEENET-CMU
ENG EPPO
ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Database)ฐานข้อมูลเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology Database)ฐานข้อมูลการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Database)ฐานข้อมูลวิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering Database)
ฐานข้อมูลวิศวกรรมพลังงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลโครงการด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลหน่วยวิจัยและปฏิบัติการด้านวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ด้านพลังงาน (Energy Website)

หน้าหลัก
กระดานความคิด
เครือข่าย TEENET
TEENET-CMU
ลิงค์
ติดต่อโครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจัดการขยะในโรงพยาบาล ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่Solid Waste Management in Hospital in Chiangmai Municipal Area
นายจารึก ถิระวงษ์,นายพรชัย ผาสุกพัฒนะกิจ, 2532
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73 หน้า


บทคัดย่อ

ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสถานพยาบาล ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเนื่องจากสถานพยาบาลไม่มีขั้นตอนในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นที่ดีพอ เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บกัก การเก็บขนและการขนส่ง รวมทั้งการกำจัด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานพยาบาลจึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในสถานพยาบาลต่อไปในอนาคต

การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในสถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากสถานพยาบาลที่เปิดบริการแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยการใช้แบบสอบถาม โดยทำการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆดังนี้ คือ กรรมวิธีในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนปัญหาที่พบในการจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละสถานพยาบาล

นอกจากนี้ได้ทำการหาอัตราการเกิดขยะในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยทำการวัดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นเวลาทั้งสิ้น 7 วัน

จาการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของสถานพยาบาลและส่วนใหญ่จะใช้ถุงพลาสติกในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ส่วนการกำจัดนั้นทุกสถานพยาบาลจะทำเหมือนกันคือให้เทศบาลนครเชียงใหม่มาเก็บไปทิ้งที่สถานกำจัดขยะของเทศบาล

นอกจากนี้ยังพบว่าจากจำนวนสถานพยาบาลทั้งสิ้น 6 แห่ง มี 3 สถานพยาบาล คือ โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลเสียมภัคดีที่มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย โดยแยกเป็น ขยะมูลฝอยธรรมดาและขยะมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่และคลีนิกชุมชนมิได้ทำการแยกประเภทขยะมูลฝอยสำหรับประมาณการทิ้งชยะของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีปริมาณขยะทั้งหมด 1,433 - 1,480 กิโลกรัม และขยะติดเชื้อ 23-24 กิโลกรัม สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ปริมาณขยะทั้งหมดคือ 773-780 กิโลกรัม ส่วนขยะติดเชื้อคือ 4.5-6.3 กิโลกรัม และอัตราการทิ้งขยะในหน่วย กก./คน/วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.48
ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารโครงการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตู้ ปณ. 111 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50202 E-mail: teenet@ist.cmu.ac.th
Gluta, Collagen, Placenta, MF3, VP Slim max, The Top Secret Lipo 8, Lipo 3, Beta-Curve, I-SLYM