TEENET-CMU
SCI EPPO
ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Database)ฐานข้อมูลเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology Database)ฐานข้อมูลการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Database)ฐานข้อมูลวิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering Database)
ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ทฤษฎีพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ผลการสำรวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพทางภาคเหนือของประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง
ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในน้ำพุธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuels)
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูลแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ดาวน์โหลด

หน้าหลัก
กระดานความคิด
เครือข่าย TEENET
TEENET-CMU
ลิงค์
ติดต่อโครงการ
ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Database)

ฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Database) ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปัจจุบันแบ่งเป็น 11 ส่วนย่อยดังนี้

ทฤษฎีพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ การเกิดขึ้นของพลังงานความร้อนใต้พิภพ แหล่งที่อยู่ของพลังงานความร้อนใต้พิภพ หลักและวิธีการสำรวจพลังงานความร้อนใต้พิภพ การผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ผลการสำรวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพทางภาคเหนือของประเทศไทย
ต้นกำเนิดของน้ำร้อนและความร้อน ธรณีวิทยาโครงสร้างของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ลักษณะการกำเนิดและรูปแบบแหล่งน้ำพุร้อน การสำรวจธรณีเคมีและธรณีฟิสิกส์ การเจาะสำรวจและศักยภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพทางภาคเหนือของประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง
ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพระบบ 2 วงจร แห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมทรัพยากรธรณี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในน้ำพุร้อนธรรมชาติ
ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ เช่นก๊าซ Radon สิ่งมีชีวิตที่มีพิษ และจุลชีวะอื่นๆ ที่เป็นอันตราย

การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย และสถิติของประเทศต่างๆ

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuels)
ข้อมูลเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuels) ได้แก่ ถ่านหิน (Coal) ก๊าซธรรมชาติ (Gases) น้ำมัน (Natural Oil) หินน้ำมันและทรายน้ำมัน (Oil Shale and Tar Sand) และข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิง บทความ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับเต็ม (Full Text)

ฐานข้อมูลแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย
ชื่อ ที่ตั้ง ข้อมูลทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทั่วไป และข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ของแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย

ฐานข้อมูลเว็บไซต์พลังงานความร้อนใต้พิภพ
รวบรวมเว็บไซต์ด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดสไลด์แนะนำพลังงานความร้อนใต้พิภพ และแผนที่แหล่งน้ำพุร้อนประเทศไทย
ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารโครงการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตู้ ปณ. 111 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50202 E-mail: teenet@ist.cmu.ac.th
Gluta, Collagen, Placenta, MF3, VP Slim max, The Top Secret Lipo 8, Lipo 3, Beta-Curve, I-SLYM